AktualnościArchiwum

Nabór wniosków „Opieka wytchnieniowa”

Powiat Ostrzeszowski informuje, że w dniu 30 października Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Z uwagi konieczność określenia skali potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego tel. 62 732 07 00 Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach lub e-mailowy: e-mail: awajswardega@dpsmarszalki.pl

Szczegółowe informacje o Programie pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Related Articles

Back to top button
Skip to content