O nas

Dom Pomocy w Marszałkach przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Posiada 138 miejsc na pobyt stały lub długoterminowy oraz 2 miejsca, w ramach których realizowane są usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego. Dom dysponuje również 3 miejscami w ramach wsparcia w formie opieki wytchnieniowej . Organem prowadzącym DPS jest Rada i Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Powiat Ostrzeszowski otrzymał zezwolenie na prowadzenie DPS w Marszałkach na czas nieokreślony.

DPS w Marszałkach zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i religijne na poziomie obowiązującego standardu w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańca.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 6 325,00 zł.

Back to top button
Skip to content