Warunki przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, a w szczególności dla:

  • osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
  • osób nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
  • osób którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Decyzję o skierowaniu osoby do DPS i opłacie za pobyt wydaje organ gminy, z której ta osoba pochodzi.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:

  • mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu,
  • małżonek i/lub dzieci mieszkańca:
  • osoba samotnie gospodarująca, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego,
  • osoba w rodzinie, jeżeli dochód na osobę jest niższy niż 351 zł.
  • gmina, z której osoba została skierowana do DPS – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Wszelkie informacje dotyczące możliwości umieszczenia w naszym Domu można uzyskać pod nr telefonu:

Sekretariat: 062 732 07 00
Pracownicy socjalni:  062 732 07 03

Back to top button
Skip to content